LEMKEN

PRIMUS – vučena prskalica

PRIMUS – vučena prskalica

»» Efikasna primena i visoki radni u?inci ?ine ovu prskalicu prvim izborom za mnoge farme

»» Jednostavan, ergonomski prilago?en dizajn osigurava lako koriš?enje i minimizira potrebe za održavanjem

»» Kompaktna vu?ena prskalica sa malom transportnom širinom i visinom osigurava lako i bezbedno kretanje izme?u njiva i u javnom transportu

»» Otporni GRP rezervoar je dostupan u 3 veli?ine: od 2400 l, 3300 l  i 4400 l

»» Snažna krila Z-profila sa integrisanim cevima i ventilima, sa standardnom suspenzijom i rasponom od 15 do 33 ...

Opširnije →

Saphir 7 i 8 – mehaničke sejalice

Saphir 7 i 8 – mehaničke sejalice

»» Mehani?ke sejalice Saphir  7 i 8 su skoro identi?ne, s tim da je kod sejalice  Saphir 8 omogu?ena elektronska kontrola setve iz kabine  putem Solitronic sistema

»» Visoko u?inkovito mehani?ko sejanje u svim uslovima

»» Radni zahvati od 3 i 4 m, me?uredni razmak 125 i 150 mm

»» Precizno podešavanje setvene norme od 0,5 do 500 kg/ha

»» Idealnu dubinu setve i ujedna?eno nicanje omogu?avaju dupli diskosni ulaga?i i pritisni to?ak, ?iji pritisci ulaganja idu i do 70 kg po disku, što ...

Opširnije →

Solitair 8 i 9 – pneumatske sejalice

Solitair 8 i 9  –  pneumatske sejalice

»» Pneumatska sejalica Solitair 8 je optimalno konfigurisana za farme srednje veli?ine koje žele precizno pneumatsko sejanje, kako u konvencionalnim tako i u redukovanim sistemima obrade

»» Sa radnim zahvatima od 3, 3.5 i 4 m i rezervoarima zapremine 1100 i 1850 l može se kombinovati sa razli?itim priklju?nim mašinama ?ine?i ovu sejalicu izuzetno svestranom

»» Na raspolaganju su dve verzije sejalice Solitair sa me?urednim razmakom od 125 i 150 mm

»» Konstantan protok vazduha za precizno doziranje se obezbe?uje preko hidro pogonjene ...

Opširnije →

SYSTEM-KOMPAKTOR

SYSTEM-KOMPAKTOR

»» Teški setvosprema? za optimalne radne rezultate posle samo jednog prolaza

»» Idealna mašina za usitnjavanje, rekonsilidaciju i izravnavanje zemljišta

»» Konceptualno, Lemken setvosprema? može da se sastoji iz slede?ih delova:

 1. Eliminator traga to?ka traktora u obliku pa?ije noge sa Non-Stop osiguranjem putem opruge
 2. Ravnaju?a letva
 3. Prvi valjak, cevastog ili ?etvrtastog profila
 4. 3 reda radnih organa (pa?ija noga ili S opruga pod 90 stepeni)
 5. Drugi valjak, cevastog ili ?etvrtastog profila
 6. Kroskil roler na zadnjem kraju
 7. Bo?ni grani?nici podesivi po visini

»» Mogu?nost izbora razli?itih kombinacija radnih organa (moti?ica i valjaka) ...

Opširnije →

KORUND

KORUND

»» Mo?na alternativa za setvospremanje sa velikim izborom razli?ite opreme

»» Glavne karakteristike setvosprema?a Korund su izrazito dobro usitnjavanje, rastresanje i izravnavanje zemljišta

»» Kratak, kompaktan dizajn sa niskim centrom gravitacije, kao i mala težina mašine omogu?avaju koriš?enje traktora manje podizne mo?i preko sistema ka?enja u 3 ta?ke

»» Marathon ili Gama moti?ice sa izmenljivim vrhom (S opruge pod uglom od 90 stepeni)

»» Setvosprema? Korund se može poru?iti sa radnim zahvatom od 3 m (nošeni, fiksni) ili od 4,5 , 6, 7,5 i ...

Opširnije →

RUBIN

RUBIN

»» Plitko, brzo i intenzivno

»» Intenzivno usitnjavanje i ujedna?eno mešanje organske materije i zemljišta

»» Otvoreni dizajn ramske konstrukcije sa velikim klirensom garantuje rad bez zagušenja ?ak i kada su u pitanju velike koli?ine preostale organske mase na polju

»» Konkavni nazubljeni diskovi pre?nika 620 mm  se preklapaju izme?u redova kako bi osigurali da je svo zemljište izmešano

»» Sistem zaštite od preoptere?enja je izveden preko jakih spiralnih opruga

»» Verzije Rubin-a od 4 do 6 m su na raspolaganju sa lakom transportnom osovinom ...

Opširnije →

HELIODOR

HELIODOR

»» Velike radne brzine i mali zahtevi za snagom traktora

»» Širok spektar primene, od plitke obrade na lakoj i srednje teškoj zemlji, preko kultivisanja posle oranja, do setvospremanja

»» Optimalna dubina rada do 12 cm, neprekidan rad bez zagušenja

»» Konkavni diskovi pre?nika 465 mm, zašti?eni od prodiranja prašine, prljavštine i vode u zatvorenom ku?ištu ležaja

»» Mogu?nost agregatiranja sa sejalicom Solitair

»» Od 3 do 6 m radnog zahvata, fiksni ili sklopivi, nošeni ili polunošeni Heliodor

»» Za velike farme na raspolaganju je Heliodor ...

Opširnije →

KARAT

KARAT

»» Odli?an za inicijalno plitko kultivisanje posle žetve, kao i za duboko, intenzivno mešanje zemljišta i žetvenih ostataka kasnije.

»» Sa 2 ili 3 reda radnih organa, velikim izborom valjaka (dupli valjak, cevasti ili ?etvrtasti profil, veliki paker valjak, …) i jedinstvenim  rešenjem za brzu izmenu radnih organa

»» Dubina rada od 5 do 30 cm, u zavisnosti od Vaših potreba i  izbora  radnih organa

»» Radni zahvat od 3 do 7 m, nošena ili polunošena mašina, fiksna ili sklopiva varijanta

»» Mogu?nost agregatiranja ...

Opširnije →

KRISTAL

KRISTAL

»» Vrhunske performanse i kompaktan dizajn

»» Novi, inovativni dizajn moti?ica nazvan TriMix,  47 cm širine sa zakrivljenim plo?ama na krilima pruža dosad nevi?eni kvalitet mešanja zemljišta i žetvenih ostataka u pore?enju sa prethodnim dizajnom radnih organa

»» Rad na dubini od 5 do 25 cm, radnog zahvata od 3 do 6 m, sa velikim izborom razli?itih tipova valjaka za razli?ite tipove zemljišta

»» Za lakša zemljišta se mogu koristiti i DuoMix moti?ice, koje su sa ravnim krilima, za razliku od TriMix moti?ica

»» ...

Opširnije →

OPAL

OPAL

»» Nošeni plug obrta?  EurOpal  , sa 2 do 7 brazdi,  mehani?ko podešavanje radnog zahvata od 30 do 55 cm, vertikalni klirens do 80  cm, horizontalni do 120 cm, što je jedinstveno na tržištu

»» Velika snaga i izdržljivost, lako se vuku i veoma su efikasni u radu

»» Preko 30 razli?itih oblika plužnih tela sa punom ili rešetkastom plužnom daskom

»» DuraMaxx jedinstveni patent kompanije Lemken, plužna daska bez vijaka i sa radnim vekom dužim i do  50%  u odnosu na ...

Opširnije →

DIAMANT

DIAMANT

– Polunošeni plug obrta?   EuroDiamant  , sa 5 do 10 brazdi, mehani?ko podešavanje radnog zahvata od 33 do 60 cm, vertikalni klirens 80cm, horizontalni 100 cm.

 

– Polunošeni plug obrta?  VariDiamant  , sa 5 do 10 brazdi, hidrauli?no podešavanje radnog zahvata od 30 do 55 cm, vertikalni klirens 80 cm, horizontalni 100 cm.

Opširnije →