Aktuelno

ROPA TIGER 5 MAŠINA GODINE 2015 NA SIMA SAJMU U PARIZU!

Maschine des Jahres 2015 - ROPA Tiger 5

Na sajmu SIMA, Pariz, drugom najve?em poljoprivrednom sajmu u Evropi, kompanija ROPA je predstavila novi kombajn TIGER 5 kao novu superiornu klasu u kategoriji 3-osovinskih kombajna za še?ernu repu!

Za sveukupni koncept mašine sa hidrauli?nom suspenzijom u cilju unapre?ene i poboljšane zaštite zemljišta, stabilizacijom protiv potresa i prevrtanja kao  i kompenzacijom nagiba terena, u kombinaciji sa novom intuitivnom upravlja?kom filozofijom iz kompanije ROPA nazvanom R-concept, TIGER 5 je izabran za mašinu godine 2015!  Nagradu u kategoriji tehnologija za krompir i še?ernu repu za kombajn TIGER 5 je dodelio me?unarodni žiri sastavljen od 19 tehni?kih urednika iz „dlv-Verlag“ i francuske izdava?ke ku?e „Terre-net“.

TIGER 5 je osvojio ovo vrlo cenjeno priznanje zahvaljuju?i slede?im specijalnim karakteristikama koje ga izdvajaju od konkurencije:

Tiger 5 – nova perjanica fabrike ROPA sa senzacionalnom šasijom

Hidrauli?ni sistem šasije – stabilizacija protiv prevrtanja sa potpuno automatskim rasporedom težine i kompenzacijom nagiba terena

Specijalno za TIGER 5, ROPA je razvila inovativni koncept šasije sa osciluju?om prednjom osovinom u kombinaciji sa dve hidrauli?no potporene zadnje osovine. U pore?enju sa prethodnom šasijom 3-osovinskih kombajna za še?ernu repu, kod kojih je centralna osovina fiksirana za karoseriju, ovaj novi koncept umanjuje ljuljanje, odnosno zanošenje mašine za ?ak 1/3 ! To se postiže putem hidrauli?ne konekcije stabilizacionih cilindara na prednjoj i zadnjim osovinama sa jedne strane, tako da nejednakosti u visini zemljišta koje se prenose putem to?kova mašine deluju na karoseriju u iznosu do samo 33% – anti-roll uloga šasije, stabilizacija protiv prevrtanja. Zahvaljuju?i smanjenom zanošenju šasije, istovremeno je poboljšana i kontrola redova i dubina va?enja jer se pozicija karoserije uprose?uje na visini sve 3 osovine. Hidrauli?no povezane osovine uvek jednako raspore?uju teret.

D8X_1083_009_ROPA_Tiger_5 - Kompenzacija nagiba terena do 10procenata D8X_1083_009_ROPA_Tiger_5 -  Kompenzacija nagiba terena do 10 procenata

 

 

 

Kompenzacija nagiba terena do 10%
Jedinstven me?u ponudom 3-osovinskih kombajna za še?ernu repu je i automatski sistem izravnavanja koji koristi 6 hidrauli?nih cilindara i senzore. Kompletno vozilo se može izložiti nagibu do 10% a da i dalje stoji horizontalno, dok vadilica radi sama skeniraju?i površinu zemljišta, ?ime je zna?ajno pove?ana stabilnost mašine na nagnutim terenima, ?ak i u ekstremnim situacijama TIGER stoji stabilno tamo gde bi se drugi kombajni prevrnuli. Tako?e, pove?an je komfor rukovaoca mašinom, jer on ostaje u uspravnom položaju bez rizika da isklizne iz sedišta.

DSC_7285__SIMA-ROPA  Big tyres DSC_7285__SIMA-ROPA  Big tyres 3 DSC_7285__SIMA-ROPA  Big tyres 2 DSC_7285__SIMA-ROPA  Big tyres 1

Zna?ajno pove?ana kontaktna površina mašine za održivu zaštitu zemljišta
Zbog zna?ajno uve?anih guma, specijalno namenjenih zaštiti zemljišta, novi TIGER deluje vrlo mo?no i impozantno. Nove Ultraflex gume dimenzija 800/70R38 na prednjoj osovini i 1050/50R32 Michelin MegaXBib na zadnjim osovinama omogu?avaju održivu zaštitu zemljišta ?ak i sa potpuno punim bunkerom zapremine 43 m³/30 t.

Novi Mercedes motor zapremine 15.6l – vrlo snažan i ekonomi?an
Prenos snage u TIGER 5 kombajnu od 626 KS/ 460 kW (Mercedes Benz 6-cilindri?ni redni motor zapremine 15.6l, sa AdBlue i SCR-KAT euro-Mot 4) je postao još efikasniji zahvaljuju?i smanjenoj potrošnji goriva. Ve?i maksimalni obrtni moment od ne manje od 2.900 Nm se efikasno prenosi putem novog bezstepenog trakcionog pogona.

Bezstepeni CVR menja? za efikasan prenos snage
Ovaj novi bezstepeni trakcioni pogon je bio specijalno razvijan od strane kompanija ROPA, Omsi i Bosch-Rexroth za kombajn TIGER 5 i njegovu veliku pogonsku snagu. CVR menja? ili „Constant variable ROPA“ , se sastoji od 3 hidrauli?na motora na menja?koj kutiji, a smešten je izme?u odeljenja za motor i tre?e osovine.

Do brzine od 40 km/h, pri smanjenom broju obrtaja motora, bez promena brzina
Brzina TIGER-a 5 je elektronski ograni?ena na 18 km/h u radnom režimu, dok se tokom drumskog transporta TIGER kre?e lako, živahno i konstantno od 0 do 40 km/h bez promena brzina i gubljenja pogona! Maksimalna brzina od 40 km/h se kod TIGER-a postiže uz ekstremno ekonomi?nu potrošnju goriva od 1,195 l/min .

Direktan prenos snage preko kardanskih vratila obezbe?uje vrlo visok obrtni moment na svim to?kovima
Jedinstvena prednost TIGER-a u ponudi na tržištu 3-osovinskih kombajna je to što TIGER ima direktan prenos snage preko direktno linearno postavljenih kardanskih vratila od pogonske kutije do svih, zadnjih i prednjih, osovina, što mu daje veliku prednost i bolje prijanjanje u situacijama promenljivog ili teškog zemljišta i teških uslova rada.

Automatsko rasklapanje za kompletno automatsku transformaciju iz transportnog u radni režim
Dodir na dugme je dovoljan da automatski “transformiše” TIGER-a 5 iz transportnog u radni mod; pretovarna traka, 1m široka elevator traka, pužni transporter u bunkeru i druge grupe se rasklapaju jedna po jedna, a delimi?no i istovremeno. Monitoring sistem, senzorski kontrolisan, isklju?uje sve mogu?e greške rukovaoca i sudare raznih delova pri rasklapanju mašine, tako da se kompletan proces rasklapanja izvodi uz simultanu aktivaciju svih funkcija ?ak 50% brže nego pre.

D8X_0745_012_ROPA_Tiger_5 - Istovar-pretovar za samo 50 sekundi sa punim bunkerom !!!

Super duga pretovarna traka za brzo pražnjenje bunkera
Nova, ekstremno duga pretovarna traka se sada nalazi izme?u dve zadnje osovine i može da pretovaruje na ve?u daljinu zahvaljuju?i višim gumama, što je velika prednost prilikom direktnog pretovara na kamione. Trostruko sklopiva, 2.000 mm široka pretovarna traka za još lakše formiranje 10-to metarskih prizmi ili lakši pretovar na kamione, sa gumiranim prstima za nežan prenos še?erne repe garantuje velike brzine istovara, samo 50 sekundi sa punim bunkerom. Automatska kontrola ispunjenosti bunkera omogu?ava optimalnu trakciju u svim uslovima na njivi putem odli?ne preraspodele tereta. Dva ultrazvu?na senzora mere popunjavanje bunkera, sabiraju sve relevantne veli?ine i ?uvaju ih u bazi podataka, iz koje je podatke mogu?e preuzeti preko ISO-BUS konekcije.
Izdvajamo!! – Nova kabina i upravlja?ki koncept kombajna za še?ernu repu TIGER 5
Novodizajnirana i zna?ajno bolje montirana R-kabina, smeštena na hidrauli?noj potpori, rukovaocu pruža optimalni pogled na poboljšanu PR2 vadilicu, dok istovremeno održava psihološki usvojenu i udobnu sede?u poziciju. Prijatan i predivno ure?en enterijer nove kabine u kombinaciji sa izvrsnom zvu?nom izolacijom garantuje najkomfornije upravljanje mašinom. Ekstremno jaka LED radna svetla pretvaraju no? u dan.

D8X_9795_004_ROPA_Tiger_5 D8X_1142_008_ROPA_Tiger_5 LED svetla

ROPA je pod nazivom R-concept uklju?ila svoju novu intuitivnu upravlja?ku filozofiju. Veliki, 12,1-in?ni touch screen monitor služi kao informativni i komandni centar kombajna. Odavde, rukovaoc može da prati kompletnu mašinu, prima informacije o radnim uslovima i performansama, podešava funkcije i saglasno tome, same rezultate rada mašine. Operacije se izvršavaju dualno, bilo dodirom prsta na monitor osetljiv na dodir ili okretanjem i pritiskanjem rotacionih dugmi?a “R-Select” i “R-Direct” koji su smešteni u ergonomski savršenoj poziciji na novodizajniranoj upravlja?koj tabli u ru?ici multifunkcionalnog džojstika (sa integrisanim mini džojstikom). Tanka upravlja?ka tabla na mestu rukovaoca mašine omogu?ava brojne mogu?e pozicije i podešavanja za postizanje ergonomski prihvatljive i komforne sede?e pozicije, a istovremeno pruža odli?nu preglednost rukovaocu koji sedi na udobnom vazdušnom sedištu sa ugra?enim grejanjem kao serijskom opremom na kombajnu TIGER 5.
Radno mesto premijum klase!

ROPA Tiger 5 - R-concept kabina ROPA Tiger 5 - R-concept kabina 2

 

ROPA Tiger 5 - R-concept kabina 3 R-select   R-direct dugmad

Novi inteligentni sistem suspenzije u 3 ta?ke sa integrisanim sistemom merenja omogu?ava još bolju i finiju kontrolu održavanja optimalne dubine va?enja še?erne repe. To rezultuje efikasnijim va?enjem pri smanjenim gubicima.

U zaklju?ku, sva navedena poboljšanja na kombajnu TIGER 5 zajedno pove?avaju dnevni u?inak mašine pri smanjenim operativnim troškovima, pojednostavljuju?i održavanje i servis. Rukovaoc mašinom je u mogu?nosti da doživi poboljšano upravlja?ko iskustvo zahvaljuju?i efikasnom va?enju še?erne repe prilikom koga se istovremeno vodi ra?una i o zaštiti zemljišta.

TIGER 5 ?e biti u prodaji od naredne 2015.god. sa poboljšanom PR2h vadilicom sa 6, 8 ili 9 redova, sa mogu?noš?u izbora razli?itih širina redova. Jedinica za defolijaciju može biti izabrana izme?u integralnog defolijatora, defolijatora sa razbaciva?em liš?a, all-round defolijatora ili gumenog defolijatora sa 2 gumene osovine za ?iš?enje.

 

IMG_0639__SIMA-ROPA DSCN1294__SIMA-ROPAa

0