Aktuelno

ROPA Tiger – dokazani kvalitet

Ove godine je u Srbiju pristiglo još novih kombajna za va?enje še?erne repe ROPA TIGER. Preduze?a

„Agroplod“  iz Stapara i „Matijevi? agrar“  iz Bezdana su postali ponosni vlasnici novih Tigera, dok je kom-

panija „Extra auto“ iz Vrbasa uve?ala svoj kapacitet kupovinom još dva ROPA  kombajna,  broj 3 i 4.

 

Jedni od glavnih razloga koji su navedenim kompanijama pomogli da se odlu?e upravo za ROPA mašine

su veliki kapacitet bunkera od ?ak 40 m3  i Mercedes motor sa 600 KS.

U proseku kombajni ROPA Tiger izvade izme?u 1200 i 1500 hektara godišnje.

Ovo je mogu?e jedino sa pouzdanim mašinama, kvalitetnim i pravovremenim servisom, kao i brzim i

pouzdanim snabdevanjem rezervnim delovima.

0