O nama

PROFIAGRAR – SRBIJA, Salaš br.4, izme?u Siriga i Srbobrana

Radno vreme: Ponedeljak-Petak od 08:00 do 16:00h

Brendovi:

PROFIAGRAR – HRVATSKA, Osje?ka 184, ?epin

Radno vreme: Ponedeljak-Petak od 08:00 do 16:00h

Brendovi:

ROPA

ROPA

LEMKEN

MONOSEM

GERINGHOFF

RAUCH

CLAAS

LEMKEN

JOHN DEERE

GERINGHOFF

PRONAR

JOHN DEERE

Preduze?e Profiagrar d.o.o. je osnovano 2009. godine kao nema?ko-srpsko partnerstvo sa ciljem da poljoprivrednicima na teritoriji Srbije, Hrvatske i Ma?arske omogu?i olakšan pristup najkvalitetnijim poljoprivrednim mašinama sa tržišta Evropske unije, od renomiranih proizvo?a?a poput fabrika ROPA, LEMKEN, GERINGHOFF, ALBACH, CLAAS, HOLMER, JOHN DEERE, NEW HOLLAND, itd.

Osnovna delatnost preduze?a se odnosi na uvoz i prodaju novih i polovnih poljoprivrednih mašina.

Preduze?e je ekskluzivni zastupnik nema?ke kompanije ROPA za Srbiju, vode?eg proizvo?a?a mašina za va?enje, pre?iš?avanje i utovar še?erne repe. U sklopu naše ponude nalaze se i mobilni usitnjiva? drvenih grana i stabala – Silvator 2000 iz  kompanije ALBACH, dok je od 1.jula 2012.god. zapo?eta saradnja sa novim partnerom iz Nema?ke, renomiranom kompanijom LEMKEN, u ?ijoj ponudi se nalazi kompletan program priklju?nih mašina po?evši od plugova, kultivatora, kratkih tanjira?a, preko setvosprema?a i sejalica pa sve do prskalica, ?ime se zaokružuje jedan kompletan proizvodni proces u poljoprivrednoj proizvodnji.

U upravi preduze?a se nalaze mladi, stru?ni i obrazovani ljudi sa višegodišnjim iskustvom u internacionalnom poslovanju, dok se za deo servisa i nabavke rezervnih delova brine stru?no, osposobljeno i iskusno osoblje koje Vam stoji na raspolaganju za sve Vaše zahteve.

O uspešnom poslovanju našeg preduze?a govori i ?injenica o neprestanom uve?anju obima poslova i broja uvezenih i prodatih novih i polovnih poljoprivrednih mašina, sa godišnjim rastom od 100%. Veliki uticaj na ovakav poslovni rezultat imaju dosadašnja iskustva i stepen zadovoljstva naših kupaca koji se putem usmene re?i prenosi kroz poljoprivrednu zajednicu.

Ono što nas izdvaja od drugih, mogu?e je sumirati kroz slede?e izraze: direktne  veze sa nema?kim partnerima koje se ogledaju u kvalitetu uveženih mašina, brz, pouzdan i stru?an servis, usluge uvoza i obrade carinske dokumentacije, isporuka na ku?nu adresu – brzo, efikasno, kvalitetno i pouzdano!

Javite nam se da vidimo šta možemo da u?inimo za Vas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

 

Uslovi poslovanja firme Profiagrar doo Novi Sad, Sentandrejski put 165, PIB 105981922, MB 20497335 su sastavljeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potroša?a.

 

Pristajanjem na opšte uslove poslovanja kupac stupa u ugovorni odnos sa prodavcem.

 

Ugovor se smatra zaklju?enim kada je kupac potpisao porudžbenicu.

 

NA?INI PLA?ANJA

 

1) Pla?anje po izdatom predra?unu

2) Pla?anje pouze?em

 

Cene su u evrima sa PDV-om. Cene vrede u trenutku predaje porudžbine i u slu?aju pla?anja gore navedenim na?inima pla?anja u dinarskoj protivvrednosti. Cene na predra?unu i ra?unu su izražene u dinarima.

 

Pravna lica pla?aju putem predra?una ili odloženo uz bankarsku garanciju. Kod avansnog pla?anja poru?enu robu šaljemo nakon proknjiženja uplate.

 

Ukoliko se poru?ena roba pla?a pouze?em kupac pla?a kuriru prilikom preuzimanja robe.

 

ISPORUKA

 

Poru?eni proizvod  dostavljamo u roku od 30 dana od dana porudžbe.

Pre dostave porudžbine kurirska služba ?e vas kontaktirati radi utvr?ivanja mesta i vremena li?ne dostave.

 

Nakon neuspešne prve dostave pokušat ?e se još jednom u roku od 24h. Ukoliko ni nakon drugog pokušaja poru?ena roba ne bude uru?ena smatrat ?e se da ste odustali od porudžbe i da ste ugovor o kupovini raskinuli.

 

PRAVO NA ODUSTAJANJA OD KUPOVINE

 

Rok za odustanak od kupljene robe je 14 dana od dana preuzimanja robe. U slu?aju odustanka od kupovine imate pravo da zamenite za drugi proizvod ili da Vam bude vra?en novac. Povrat novca kupcu izvršit ?e se u roku od 30 dana od odustanka od kupovine.

 

Da biste ostvarili neko od prava prilikom vra?anja kupljenog proizvoda naru?ena roba ne sme biti upotrebom ošte?ena, uz priloženi fiskalni ra?un, i potpisani nalog za ispravku i popunjeni reklamacioni list koji Vam je tako?e dostavljen prilikom isporuke robe.

 

U slu?aju povra?aja kupac snosi troškove transporta robe. Ukoliko se opredelite da u zamenu poru?ite drugi proizvod mi ?emo snositi troškove dostave novog artikla.

 

Prodavac  nije dužan da primi robu s otkupninom ili pošiljke koje ne odgovaraju uslovima pod kojima može da se izvrši povra?aj robe. U slu?aju da kupac odustane od kupovine, a novac je uplatio, dužan je da podnese zahtev za povra?aj novca.

 

U slu?aju da kupac izvrši uplatu iznosa koji je manji od iznosa na koji je glasila profaktura, smatra?e se da  kupoprodaja nije zaklju?ena sve do momenta dok ne uplati iznos u potpunosti.

 

GARANCIJA I REKLAMACIJA

 

Uz odre?enu  kupljenu robu  kupac dobija jednogodišnju garanciju (ne važi za sve proizvode).

 

Prodavac je dužan da najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori kupcu, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

 

Prodavac ima pravo, da zadrži proizvod do 30 dana kako bi otklonili nastali kvar ili grešku.

 

POLITIKA KVALITETA

 

Komunikacija zaposlenih sa kupcima kao i sve svoje obaveze prema kupcima proizvoda obavljaju na profesionalan na?in koji ?e obezbediti da zahtevi i o?ekivanja kupaca budu uvek ispunjeni u predvi?enim rokovima, kao i kad god je to mogu?e.