Aktuelno

Euro-Maus 4

Euro-Maus 4

• Za još šire prizme

ROPA predstavlja novu generaciju samohodnih pre?ista?a i utovariva?a še?erne repe sa potpuno novim dimenzijama i sa prihvatnim sistemom širim od 10,2 metara. Sveukupni koncept kombinuje performanse i efikasnost, spajaju?i dugogodišnje prakti?no iskustvo sa najnovijim tehnološkim inovacijama iz kompanije ROPA. Nepogrešiva oznaka novog euro-Mausa 4 je njegova 9 metara duga ruka koja služi kao kontrateg, specijalno dizajnirana od strane g-dina Hermana Paintnera koja garantuje potpunu stabilnost ?ak i kada je ruka za pretovar ispružena maksimalnih 15 metara.

Udobna kabina koja se može podignuti do visine od 5,1 metara obezbe?uje voza?u radno mesto prve klase i do sada neprevazi?enu opštu preglednost. Svi operativni procesi se mogu pratiti i njima upravljati na preglednom terminalu u boji. Novi dizajn upravlja?ke table sa logi?no raspore?enim kontrolama, okretni prekida? kao i 2 nova multifunkcionalna džojstika sa naslonom za ruke ?ine euro-Maus 4 veoma lakim za upravljanje pri utovarivanju.

Robusni prihvatni sistem, koji je proširen na ?itavih 10,2 metara, sastoji se od ukupno 18 valjaka za ?iš?enje koji osiguravaju efikasno odstranjivanje zemlje. U zavisnosti od zahtevanog nivoa ?iš?enja dužina puta za ?iš?enje u prihvatnom sistemu može se podešavati po dužini i intenzitetu ?iš?enja iz voza?ke kabine. U odnosu na starije sisteme 50% više še?erne repe se sada može ?uvati na prose?noj prizmi – veoma zna?ajna prednost kod uskih njiva velike dužine i u uslovima jakog mraza.

Euro-Maus 4 poseduje pogonski sistem koji se zasniva na veoma ekonomi?nom Mercedes-Benz motoru od 240 kW/ 326 KS, sa niskom emisijom izduvnih gasova (euro oznake 3b), sa integrisanim AdBlue i SCR-Cat. Mehanika funkcioniše na visokom stepenu efikasnosti tako da je ?ak i pri utovaru automotivno pogonjen sa redukovanim brojem obrtaja motora, dok istovremeno održava dovoljne rezerve snage da bi se nosio sa ekstremnim uslovima. U pore?enju sa prethodnim modelom kapacitet protoka je zna?ajno pove?an, dok je istovremeno zadržana smanjena potrošnja goriva. U skladu sa pove?anim protokom pove?ana je i širina puta za ?iš?enje koja obezbe?uje optimalni stepen ?iš?enja še?erne repe.

Ruka koja služi kao kontrateg, a koju je specijalno razvio i dizajnirao osniva? kompanije Herman Paintner, je napravljena od specijalnog visokokvalitetnog ?elika i doprinosi impresivnim performansama Maus-a pri utovarivanju održavaju?i visoku stabilnost mašine. Ona se može otvoriti do 9 metara dužine i 4 metra visine, te tako zajedno sa rezervoarom za gorivo na njenom kraju služi kao balans ?itavoj mašini, ?ak i sa maksimalno ispruženom rukom za pretovar. Elektronski sistemi merenja u realnom vremenu prikazuju distribuciju težine, te na taj na?in pomažu voza?u u održavanju stabilnosti mašine.

Po?evši od 2011.g. kompanija ROPA u euro-Maus 4 ugra?uje novu ruku za pretovar dužine 15 metara kao deo standardne, serijske proizvodnje. Kanal na ruci za pretovar je obložen 15mm poliuretanskim habaju?im plo?ama koje se mogu ?etvorostruko okretati i koristiti, ?ime se ostvaruju zna?ajne uštede i produžen vek trajanja po jednoj plo?i.

Za uli?nu vožnju (transport) euro-Maus 4 se može jednostavno i potpuno automatski sklopiti iz voza?ke kabine koriste?i samo jednu kontrolu, ?ime mu se širina smanjuje na svega 3 metra i ukupnu dužinu od 14,9 metara.

Novi hidrauli?ni sistem sa optimalnim odnosom brzine i broja obrtaja pruža efikasno snabdevanje snagom, dok istovremeno kombinuje visok protok ulja od 1200 l/min pri utovaru, što rezultira niskom potrošnjom goriva. Mo?na „load-sensing“ hidraulika obezbe?uje najve?u mogu?u iskoriš?enost ulja i omogu?uje brzo reagovanje ?itavog hidrauli?nog sistema ?ak i pri minimalnom broju obrtaja.

Glavni konstrukcioni okvir je napravljen od laserski varenih ugaonih U-profila od kvalitetnog 700° ?elika i, u pore?enju sa prethodnim modelom, nudi još ve?u stabilnost. Sve komponente su funkcionalne, precizne završne izrade, specijalno dizajnirane da budu svrsishodne. Razna tehni?ka rešenja komponenti, kao npr. automatski mehanizam za sklapanje, pokaziva? maksimalnih mogu?nosti pogona, automatska zaštita od kamenja, reverzibilni, podesivi ventilator za hla?enje, monitor filtera za gorivo,… – zajedni?ki doprinose najve?im mogu?im performansama uz najniže potrebe za održavanjem. Elektronsko snimanje podataka sa transferom preko USB priklju?ka, mera? potrošnje goriva, klima, grejanje, kamera na zadnjem delu mašine i centralni sistem za podmazivanje su delovi veoma opširne standardne opreme na euro-Maus 4. U sklopu dodatne opreme, na raspolaganju su sistemi za logisti?ku podršku – RABS program za procesuiranje narudžbina, GIS-interfejs, merenje koli?ine protoka še?erne repe,… – koji svi mogu biti integrisani direktno u glavni terminal bez potrebe za dodatnim monitorima.

Predstavljanjem novog euro-Maus 4 kompanija ROPA još jednom demonstrira svoju neprevazi?enu lidersku poziciju u oblasti proizvodnje i distribucije samohodnih pre?ista?a i utovariva?a še?erne repe. Tokom 2010.g. je proizvedeno 10 ovakvih mašina koje su testirane na poljima u svim uslovima i do krajnjih granica. Uvo?enje na tržište je zapo?elo u teku?oj 2011.g.

 

Tehni?ki podaci

• ROPA euro-Maus Tip e-M4

Dizel motor:

Mercedes Benz OM 926LA, stepen emisije izduvnih gasova EURO-MOT 3b (sa SCR-Cat i AdBlue), 6-cilindarski multibank motor sa 240 kW/ 326 KS pri 2200 o/min i 7200 cm3 radne zapremine, najve?i obrtni momenat od 1300 Nm pri 1200-1600 o/min, potrošnja goriva približno 194 g/kWh pri 1250 o/min kada je  pod punim optere?enjem, potpuno elektronski kontrolisan sa prikazom analize potrošnje goriva na terminalu u boji, hidrostati?ki pogonjen ventilator podesiv prema temperaturi sa mogu?noš?u reverziranja, pogon sa jednim ravnim kaišem sa automatskim zateza?em, elektronska dijagnostika motora otkriva bilo koje ošte?enje ili kvar nastao tokom rada i   prikazuje ga na  terminalu u boji, zapremina rezervoara za gorivo 1225 litara, AdBlue rezervoar zapremine 95 litara, dodatni rezervoar od 8 litara sa ventilom protoka u slu?aju kada je glavni rezervoar za gorivo prazan, elektri?na pumpa za potpuno automatsku ventilaciju gorivnog sistema.

Vozni pogon:

Varijabilni hidrostati?ki (Bosch-Rexroth) pogon sa ?etverostepenim prenosom, pogonska pumpa ima ve?i operativni kapacitet nego što je maksimalni izlaz na dizel motoru, 2 nezavisne blokade diferencijala sa automatskom funkcijom, automatski pogon na sva 4 to?ka, tempomat, nizak broj obrtaja motora u automatskom režimu vožnje, konstantno uklju?ena ko?nica gasa spre?ava prekora?enje broja obrtaja dizel motora pri punom ko?enju i vožnji nizbrdo, regulacija brzine samohodnog režima putem fine kontrole u sporohodnom režimu rada. Prednja osovina sa doboš ko?nicama dimenzija 500×180, 4 ko?iona cilindra montirana na opruge za operativno i ko?enje pri parkingu, brzina 20 ili 25 km/h, opciono 32 km/h (uz dodatnu doboš ko?nicu na zadnjoj osovini).

Kabina:

Zvu?no izolovana, panoramska kabina sa toniranim staklima i spuštenom ivicom za bolju preglednost, podesiva do visine od 5,1 metara, nova kompaktna upravlja?ka tabla sa terminalom u boji i rotiraju?e voza?ko sedište, funkcijski tasteri i okretni prekida?, 2 multifunkcionalna džojstika sa integrisanim proporcionalnim mini džojsticima, automatska klima, terminal u boji sa jasno prikazanim protokom še?erne repe, MP3 i radio sa audio sistemom, drža? telefona, polica za alat i sitnice zapremine 60 litara ugra?ena u zadnji zid kabine, brisa?i stakala za sva 4 stakla, 2 kabinska LED svetla.

Radni pogon i hidrauli?ni sistem:

OMSI razdelnik snage, kružno podmazivanje pod pritiskom sa hladnjakom za hla?enje ulja razdelnika snage, podesivi prenosni odnos za smanjen broj obrtaja motora (1200-1300 o/min) u procesu utovara, razdelnik snage sa lamelastom spojnicom za upravljanje sa 6 hidrauli?nih pumpi radnog pogona, ?ime se omogu?uje lako startovanje dizel motora ?ak i pri veoma niskim spoljnim temperaturama;

  • 4 aksijalne klipne pumpe (Bosch-Rexroth) za postepeno i pojedina?no podešavanje broja obrtaja i promenu smera pogona valjaka,
  • 2 aksijalne klipne pumpe (Bosch-Rexroth) za postepeni pogon prihvatnog sistema i pretovarne ruke,
  • 1 Load-sensing  aksijalna klipna pumpa (Bosch-Rexroth) za snabdevanje svih hidrauli?nih cilindara,
  • LVS propusni ventili koji rade na principu magnetnog razdelnika omogu?avaju istovremeno obavljanje svih komandi,
  • 1 aksijalna klipna pumpa (Bosch-Rexroth) za  reverzibilni pogon rashladnih ventilatora (hidrauli?nog ulja, vode, punja?a hladnog vazduha)
  • Hidrauli?ni motor od proizvo?a?a Sauer-Danfoss

Upravljanje:

Upravljanje prednjom osovinom, upravljanje zadnjom osovinom, upravljanje svim to?kovima istovremeno, automatsko centralno pozicioniranje zadnje osovine

Krug okretanja:

Unutrašnji pre?nik 9,90 metara

Kapacitet utovara:

Do 560 tona po satu utovara

Prihvatni sistem:

Maksimalna širina prihvata 10,2 metara sa 18 patentiranih ROPA valjaka, podeljenih u 3 posebna dela (svaki sa podesivim brojem obrtaja i automatskim reverziranjem):

  1. Podizanje: 2 valjka sa prstima podižu do 7cm duboko u zemlji, 2 po?etna valjka za ?iš?enje
  2. Razdela i ?iš?enje: 6 transportnih valjaka koji prenose repu prema napolju i dele tok repe uz istovremeno ?iš?enje
  3. ?iš?enje: 8 su?eljavaju?ih CVIK valjaka koji vra?aju repu ka sredini i dupliraju put ?iš?enja

Nos u obliku kupe sa novim tenzionim pogonom koji automatski podešava brzinu pokreta saglasno brzini kojom rade valjci. Spora brzina pokretanja za mali stepen habanja. Ventili za spe?avanje pucanja sigurnosnih lanaca, kada nisu odvojeni. Teleskopski srazmerno upravljivi sakuplja? preostale repe (eksterna teleskopska cev 180x180x5mm), kamera u boji i LCD monitor, odstranjiva? leda.

Ulazna traka za ?iš?enje:

80 cm širine, podela na 50 mm, sa novim poliuretanskim valjcima sa prstima i odstranjiva?ima zemlje, trake duplog profila sa kontrolom brzine, bo?ni zidovi debljine 4 mm

Dodatno ?iš?enje:

Standardno: transportna traka 90 cm širine, sa podelom 40 mm

Opciono: 8 su?eljavaju?ih cvik valjaka širine 135 cm

Ruka za pretovar:

80 cm širine, podela na 40 mm, kontrola brzine, bo?ni zidovi me?usobno izmenjivi

Visina pretovara:

do 6 metara

Raspon pretovara:

15 metara

Ruka kontrateg:

Dužina 9,02 metara, 6 metara do osne ta?ke, dno rezervoara za gorivo od ?elika debljine 15 mm

Ukupna površina ?iš?enja:

34,5 kvadratnih metara

Maksimalna dužina puta za ?iš?enje:

31,7 metara

Elektroinstalacije:

24 volta, 2 alternatora od po 100 ampera, elektronski glavni prekida? pokretan preko baterije sa automatskim isklju?ivanjem posle 5 dana bez startovanja mašine, 3 uti?nice od 12 volti, dijagnostika za sve operativne i senzorne sisteme prikazuje signale za upozorenje i tekst na odgovaraju?em maternjem jeziku na terminalu u boji, nadogra?ivanje softvera preko USB priklju?ka, dugotrajna, vodootporna upravlja?ka tabla sa antikorozivnom zaštitom, elektri?ni osigura?i, elektri?ni vodovi centralnog elektri?nog sistema sa WAGO klemama otpornim na vibracije

Transportni i radni režim:

Transformacija iz transportnog u radni režim traje približno 2 minuta, koriste?i samo jednu kontrolu

Dimenzije u transportnom režimu:

Dužina: 14,90 metara; širina: 3,00 metra; visina: 4,00 metra

Težina sa punim rezervoarom za gorivo:

31000 kg

Gume:

Prednja i zadnja osovina 710/75 R34, indeks nosivosti 178 A8

Standardna oprema:

Kamera za vožnju unazad, centralno podmazivanje, sakuplja? preostale repe, klima, kutija sa alatom, svi valjci sa ?vrstim varovima

Dodatna oprema:

?iš?enje sa zadnjim valjcima, 8 su?eljavaju?ih valjaka, ugra?eno grejanje, vodene brizgaljke, kamera za utovar, mehanizam za merenje distribucije težine, integrisani GIS interfejs, RABS sistem integrisan u terminal za pomo? u organizovanju logistike odvoženja še?erne repe, drža? za laptop kompjuter marke DELL tipa ATG

Proizvedeno u Nema?koj.

Prema rezultatima testiranja od nema?ke asocijacije za tehni?ka ispitivanja (TUV) i strukovne zajednice odgovara CE propisima. Zadržavamo pravo na tehni?ke izmene.

 

Video

httpv://www.youtube.com/watch?v=67OaKOtcD2U