Aktuelno

Tiger V8-3 XL

Tiger V8-3 XL

• Sistem za transport i ka?enje vadilice serije PR-XL

Za sistem uli?nog transporta sklopa vadilice PR-XL-serije (8-redne ili 9-oredne razli?itog medjurednog razmaka) ROPA je razvila novi sistem za transport i ka?enje.

(Pre)široki sklop vadilice se prevozi u javnom saobra?aju po dužini, sa visoko podignutim tarupom, na vu?enoj prikolici sa pneumatskim ko?ionim sistemom.

Ka?enje prikolice voza? može da prati na monitoru u boji putem kamere za vožnju unazad. Bez pomo?i sa strane je garantovan brz pristup i ka?enje.

Tandem euro Tigar kao vu?no vozilo i prikolica lako savladavaju i uske krivine. Upravljanjem zadnje osovine euro-Tigra obezbedjeno je optimalno vodjenje transportne prikolice u krivini. Prednji to?kovi prikolice i putanja vožnje su odli?no obuhva?eni širokim uglom snimanja kamere za vožnju unazad.

Za priklju?ivanje sklopa vadilice oslonac sa tri ta?ke se spušta, mašina se uvozi u prikolicu i na kraju malo podiže. Vadilica tako visi na trostrukom osloncu euro Tigra, sli?no kao heder kod žitnog kombajna. Na kraju se stave dva sigurnosna klina.

Za pogon sklopa vadilice na levoj strani se spaja (ka?i) 8-struki hidrauli?ni priklju?ak i višestruki elektro utika?. Na desnoj strani se priklju?uju 4 glavna voda (creva) hidrauli?nog ulja pomo?u brze spojke razvijene u Ropinoj fabrici. Uz visoko kvalitetne spojke tokom celog procesa ka?enja nema curenja ulja. Za brzo ?iš?enje ovih priklju?aka na svakoj strani ima ugradjen pištolj sa vazduhom.

Na transportnim kolicima vadilica je zaka?ena na tri mesta. Za skidanje sa transportnih kolica, tarup se iz kabine putem hidraulike spušta u vodoravan položaj.

Nakon spuštanja tarupa ceo sklop vadilice se podigne za 10 cm i izveze unazad iz prikolice.

Redukovana potrošnja goriva, vidljivo ve?i u?inak pri smanjenoj brzini vadjenja i bolji kvalitet glave repe su prednosti ovog sistemskog rešenja. Primenom širokih PR-XL vadilica to?kovi prednje osovine mogu da budu opremljeni još širim gumama dimenzija: 900/60R32 i 1050/50R32, sa blažim pritiskom na zemlju. Manji broj prolaza i manje manevrisanja doprinosi zaštiti tla.

Tehni?ki podaci

• Ekstra klasa za profesionalno vadjenje  še?erne repe


Motor:

Merzedes Benz V8 dizel motor, oznaka OM502LA, snaga 444kw (604KS) pri 1690 obrtaja u minutu. Radni broj obrtaja motora 1250 o/min, maksimalno 1650 o/min, potpuno elektronsko upravljanje motorom sa prikazivanjem potrošnje goriva u litrama po hektaru (l/ha) i litrama po radnom satu (l/h) na terminalu. Zapremina rezervoara za gorivo: 1440 litara, poseban priklju?ak za sipanje goriva iz cisterne.

Vozni pogon:

Kontinualni hidrostati?ki pogon preko prenosnika sa 2 stepena prenosa i uklju?ivanjem pogona na svih 6 to?kova.

1. brzina  –  13,5 km/h

2. brzina  –  20,0 km/h,  ili 0-25,0 km/h (opciono).

Tri mehani?ki pogonjene osovine sa blokadom diferencijala, hidrauli?ka preraspodela

optere?enja za tre?u osovinu, podesivo hidrauli?ko oslanjanje prednje osovine sa blokadom, automatizovana uli?na vožnja i va?enje repe, regulacija grani?nog optere?enja, smanjenje pritiska hidraulike

Kabina:

Zvu?no izolovana, panoramska kabina sa toniranim staklima, grejni i ventilacioni sistem sa automatskim klima ure?ajem, konzola sa terminalom u boji, upravljanje putem džojstika, autopilot, tempomat, kontrola rada motora, udobno vazdušno sedište za voza?a marke Grammer.

Gume:

1. osovina     800/65 R 32

900/55 R 32 opciono, mogu?e samo sa širinom reda od 50 cm

900/60 R 32 samo za 6×30 in?a i  8-/9-oredne sklopove vadilica

1050/50 R 32 samo za 6×30 in?a i  8-/9-oredne sklopove vadilica

2. osovina   1050/50 R 32 – Mišelin

3. osovina   1000/50 R 25 – Mišelin

Radni kapacitet:

Do 2 hektara po satu (6-oredna vadilica)

Preko 2,5 hektara po satu sa PR-XL 8-/9-orednom vadilicom

Kapacitet bunkera za repu:

40 m³, odgovara masi od 26 – 29 tona

Visina pretovara/istovara:

Do 3,80 metara

Tarup:

PISh integralni tarup bez razbaciva?a, odlaganje liš?a izme?u redova

Opciono:

PBSWh  sa razbaciva?em na levoj strani, samo za 6-oredne vadilice sa 45/50cm me?urednim razmakom

PBSOh sa razbaciva?em na levoj strani i 4 test to?ka na tarupu

Vadilica:

PR-vadilica, hidrauli?no pogonjena: 6-oredna sa razmakom 45 ili 50cm

Opciono:

PRh-V vadilica sa razmakom 45 ili 50cm varijabilna (podesiva)

PR-XL:  6-oredna, razmak 30 in?a

8-oredna sa 45cm, 50cm ili 22 in?a

9-oredna sa 45cm, 50cm ili 20 in?a

?iš?enje:

Traka za ?iš?enje širine 800mm, podele 50mm ili 60mm

1.Sunce pre?nika 1700mm, 2. i 3. sunce pre?nika 1500mm

Elevator širine 900mm (traka bunkera)

Elektroinstalacija:

Elektri?ni napon 24 V, 2 alternatora po 100 A, 32 Super-Beam radna reflektora snage po 70 W, 2 uti?nice od 12 V za radio vezu i telefon, CAN-Bus ra?unarski sistem sa integrisanom dijagnostikom svih priklju?eniih komponenti preko terminala, mogu?nost ažuriranja softvera putem USB priklju?ka

Dimenzije:

Dužina: 14,95 m

Visina:  4,00 m (u transportnom režimu)

Širina:   3,00 m (6-oredna sa širinom reda 45 cm)

3,30 m (6-oredna kod 50 cm razmaka i 45-50 cm varijabilna)

Serijska oprema:

Centralno podmazivanje, prikaz prora?una radnog u?inka na terminalu, uklju?uju?i merenje potrošnje goriva, automatska klima, bunker sa 2 integrisane police za alat (nema kod PR-XL modela)

Dodatna oprema:

Vidija raonici (cementirani), verzija transportne brzine od 25km/h, kamera koja prati rad zvezdastih sita, kamera na istovarnoj traci bunkera, drugi  LCD monitor u boji, ograda 1. i 3. zvezdastog sita (sunca) od opružnih zadrživa?a (svinjski repovi), produžena istovarna traka bunkera, brzi raonici, lopatica  za dodatno ?iš?enje u drugom zvezdastom situ (suncu), razbaciva? lista cementiran, 4. osovina (obavezna za Nema?ku), ksenonski farovi, štampa?, snimanje svih podataka o radu mašine, uklju?uju?i i ocenu radnog u?inka preko USB-a, unos podataka preko USB memorije, satelitski navigacijski senzor transportne brzine (GPS), GIS priklju?ak, posebna verzija tarupa za primenu u brdskim uslovima (samo kod PBSWh tarupa), dodatna hidrauli?na pumpa zapremine 45 cm3 za dodatni pogon, bio-hidrauli?no ulje, pokaziva? na dizel rezervoaru, transportna prikolica sa vazdušnim sistemom ko?enja za PR-XL vadilicu i hidrauli?na brza spojka, oprema za ?ikoriju

Prema rezultatima testiranja od strane nema?ke asocijacije za tehni?ka ispitivanja „TüV“ i strukovne zajednice odgovara CE propisima. Zadržavamo pravo na tehni?ke izmene.

Pažnja!

U svrhu slikovitijeg prikaza delimi?no su skinuti zaštitni delovi. Mašina ne sme da bude u pogonu bez zaštitnih delova.

 

Video

httpv://www.youtube.com/watch?v=7D0m8cz6RmY